تالار شهر کرمانشاه

مشخصات:

عملیات انجام شده:

DSC00082DSC00082
DSC00090DSC00090
DSC00095DSC00095
DSC00106DSC00106
DSC00107DSC00107
DSC00108DSC00108