سالن همایش اصلی تالار شهر کرج

مشخصات:

عملیات انجام شده:

1111
11
22
33
44
55
66
77
88
99
1010
1212