نرم افزار odeon
آکوستیک

آکوستیک- بخش اول

مفاهیم اولیه آکوستیک صوت چیست؟ هر تغییر فشار که توسط انسان شنیده شود را بر طبق تعریف صوت می نامند. دقیقا مانند دومینو، حرکت موج صوتی

ODEON

نرم افزار ODEON

تاریخچه ای از نرم افزار ODEON پروژه ODEON به عنوان همکاری بین دانشگاه فنی دانمارک (Dpt. فناوری صوتی) و گروهی از شرکتهای مشاوره ای با هدف