پروژه های اجرا شده توسط گروه چوب طرح نوین:
- سالن های همایش