پنل آکوستیک نوین آوا

مراحل طراحی آکوستیک

طراحی آکوستیک یک فضا بر طبق مراحل زیر انجام می شود :
1- در صورت امکان و نیاز ، اندازه گیری آکوستیک داخل فضا انجام می شود .
2- پردازش و تحلیل داده های حاصل از اندازه گیری
3- بررسی نقشه معماری و فرم فضا
4- محاسبات آکوستیک فضا با توجه به کاربری فضا و بر اساس ضوابط طراحی و مقررات ملّی ساختمان مبحث 18
5- در صورت نیاز مشخصات آکوستیکی پانل های آکوستیک یا دیگر اجزا داخل ساختمان مانند صندلی در آزمایشگاه آکوستیک اندازه گیری می شود .
6- به دلیل شرایط خاص برخی فضاهای ، طراحی و ساخت پانل آکوستیکی جدید ضروری است . پس از ساخت پانل جدید با توجه به مرحله 5 باید مشخص آکوستیکی آن پانل تعیین گردد .
7- محاسبات نهائی و تکمیل طراحی آکوستیک فضا
8- اجرای آکوستیک
9- اندازه گیری آکوستیک پس از اتمام اجرای آکوستیک
10- مقایسه مقدیر اندازه گیری پس از اتمام کار با مقادیر حاصل از محاسبات آکوستیک

پنل نوین آوا 1

پنل نوین آوا 2

طراحی پانل آکوستیک

در مواردی به منظور برقراری شرایط مطلوب آکوستیک داخل فضای مدنظر ، نیاز به طراحی پانل آکوستیک خاص آن فضا می شود .
ما با توجه به بهره گیری از دانش و تخصص آکوستیک می دانیم در تمام سالن ها برطرف نمودن مشکل جذب بسامدهای میانی حائز اهمیت فراوانی است ، بر آن شدیم که فراتر از مرحله 6 مراحل طراحی حرکت کنیم ؛ به عبارتی دیگر با توجه به مشکل فوق ، پانلی آکوستیک برای برطرف نمودن این مشکل طراحی ساخته و مشخصات آکوستیکی آن در آزمایشگاه آکوستیک صدا وسیمای جمهوری اسلامی ایران تعیین گردید . با بدست آمدن ضریب جذب پانل آکوستیکی طراحی شده با نام “نوین آوا ” ، میزان جذب بالای این پانل در بسامدهای میانی مورد تائید قرار گرفت .

انتخاب پانل مناسب

مراحل طراحی آکوستیک هر نمونه پیشنهادی باید بهمراه مشخصه آکوستیکی آن مورد بررسی قرار گیرد . لذا در مواردی که اطلاعات در این خصوص موجود نمی باشد اندازه گیری ضروری خواهد بود . در زیر نتیجه بررسی نمونه پیشنهادی با نمونه های پانل نوین آوا 1و2و همچنین مقایسه نمونه پیشنهادی با پشم سنگ ارائه می گردد .