سالن همایش دانشگاه خاتم

مشخصات:

عملیات انجام شده:

img_0088img_0088
img_0096_0img_0096_0
img_0111img_0111