سالن چند منظوره مجتمع فرهنگی – اجتماعی امام علی (غدیر)

مشخصات:

عملیات انجام شده:

سالن چند منظوره مجتمع فرهنگی - اجتماعی امام علی (غدیر)سالن چند منظوره مجتمع فرهنگی - اجتماعی امام علی (غدیر)
سالن چند منظوره مجتمع فرهنگی - اجتماعی امام علی (غدیر)سالن چند منظوره مجتمع فرهنگی - اجتماعی امام علی (غدیر)
سالن چند منظوره مجتمع فرهنگی - اجتماعی امام علی (غدیر)سالن چند منظوره مجتمع فرهنگی - اجتماعی امام علی (غدیر)