سالن کنفرانس دانشگاه مالک اشتر

مشخصات:

عملیات انجام شده:

سالن کنفرانس دانشگاه مالک اشترسالن کنفرانس دانشگاه مالک اشتر
سالن کنفرانس دانشگاه مالک اشترسالن کنفرانس دانشگاه مالک اشتر