تالار شهر کرمانشاه

مشخصات:

عملیات انجام شده:

SONY DSCSONY DSC
SONY DSCSONY DSC
SONY DSCSONY DSC
SONY DSCSONY DSC
SONY DSCSONY DSC
SONY DSCSONY DSC