سالن شورای اداری استانداری کرمانشاه

مشخصات:

عملیات انجام شده:

سالن شورای اداری استانداری کرمانشاهسالن شورای اداری استانداری کرمانشاه
سالن شورای اداری استانداری کرمانشاهسالن شورای اداری استانداری کرمانشاه