سالن شورای اداری استانداری گلستان

مشخصات:

عملیات انجام شده:

سالن شورای اداری استانداری گلستانسالن شورای اداری استانداری گلستان
سالن شورای اداری استانداری گلستانسالن شورای اداری استانداری گلستان