سالن همایش اصلی تالار شهر کرج

مشخصات:

عملیات انجام شده:

سالن همایش مجتمع دانشگاهی باقرالعلومسالن همایش مجتمع دانشگاهی باقرالعلوم
سالن چند منظوره مجتمع فرهنگی - اجتماعی امام علی (غدیر)سالن چند منظوره مجتمع فرهنگی - اجتماعی امام علی (غدیر)