سالن همایش بیمارستان فارابی

مشخصات:

عملیات انجام شده:

سالن همایش بیمارستان فارابیسالن همایش بیمارستان فارابی
سالن همایش بیمارستان فارابیسالن همایش بیمارستان فارابی