سالن همایش ساختمان مرکزی وزارت نیرو

مشخصات:

عملیات انجام شده:

سالن همایش ساختمان مرکزی وزارت نیروسالن همایش ساختمان مرکزی وزارت نیرو
سالن همایش ساختمان مرکزی وزارت نیروسالن همایش ساختمان مرکزی وزارت نیرو
سالن همایش ساختمان مرکزی وزارت نیروسالن همایش ساختمان مرکزی وزارت نیرو