سالن همایش سازمان بنادر و دریانوردی استان هرمزگان، مجتمع بندری شهید رجایی

مشخصات:

عملیات انجام شده:

سالن همایش سازمان بنادر و دریانوردی استان هرمزگان، مجتمع بندری شهید رجاییسالن همایش سازمان بنادر و دریانوردی استان هرمزگان، مجتمع بندری شهید رجایی
سالن همایش سازمان بنادر و دریانوردی استان هرمزگان، مجتمع بندری شهید رجاییسالن همایش سازمان بنادر و دریانوردی استان هرمزگان، مجتمع بندری شهید رجایی