سالن همایش سازمان مدیریت دولتی فارس

مشخصات:

عملیات انجام شده:

سالن همایش سازمان مدیریت دولتی فارسسالن همایش سازمان مدیریت دولتی فارس
سالن همایش سازمان مدیریت دولتی فارسسالن همایش سازمان مدیریت دولتی فارس