سالن همایش مجتمع فرهنگی – مذهبی امام رضا

مشخصات:

عملیات انجام شده:

سالن همایش مجتمع فرهنگی - مذهبی امام رضاسالن همایش مجتمع فرهنگی - مذهبی امام رضا
سالن همایش مجتمع فرهنگی - مذهبی امام رضاسالن همایش مجتمع فرهنگی - مذهبی امام رضا
سالن همایش مجتمع فرهنگی - مذهبی امام رضاسالن همایش مجتمع فرهنگی - مذهبی امام رضا
سالن همایش مجتمع فرهنگی امام رضا شهرداری تهران2222222222222سالن همایش مجتمع فرهنگی امام رضا شهرداری تهران2222222222222
سالن همایش مجتمع فرهنگی امام رضا شهرداری تهران33333333333333.سالن همایش مجتمع فرهنگی امام رضا شهرداری تهران33333333333333.