سالن همایش مجتمع فرهنگی – ورزشی جانبازان و معلولین

مشخصات:

عملیات انجام شده:

سالن همایش مجتمع فرهنگی - ورزشی جانبازان و معلولینسالن همایش مجتمع فرهنگی - ورزشی جانبازان و معلولین
سالن همایش مجتمع فرهنگی - ورزشی جانبازان و معلولینسالن همایش مجتمع فرهنگی - ورزشی جانبازان و معلولین