سالن همایش مرکزی سازمان بازرسی کل کشور

مشخصات:

عملیات انجام شده:

سالن همایش مرکزی سازمان بازرسی کل کشورسالن همایش مرکزی سازمان بازرسی کل کشور