سالن همایش مرکز بین المللی تبریز

مشخصات:

عملیات انجام شده:

سالن همایش مرکز بین المللی تبریزسالن همایش مرکز بین المللی تبریز
سالن همایش مرکز بین المللی تبریزسالن همایش مرکز بین المللی تبریز