سالن همایش موزه ملی ایران

مشخصات:

عملیات انجام شده:

سالن همایش موزه ملی ایرانسالن همایش موزه ملی ایران
سالن همایش موزه ملی ایرانسالن همایش موزه ملی ایران