سالن همایش پارک فناوری پردیس

مشخصات:

عملیات انجام شده:

سالن همایش پارک فناوری پردیسسالن همایش پارک فناوری پردیس
سالن همایش پارک فناوری پردیسسالن همایش پارک فناوری پردیس
سالن همایش پارک فناوری پردیسسالن همایش پارک فناوری پردیس