سالن همایش پژوهشکده اثر سطحی شیراز

مشخصات:

عملیات انجام شده:

سالن همایش پژوهشکده اثر سطحی شیرازسالن همایش پژوهشکده اثر سطحی شیراز