سالن کنفرانس دفتر تبلیغات اسلامی قم

مشخصات:

عملیات انجام شده:

سالن کنفرانس دفتر تبلیغات اسلامی قمسالن کنفرانس دفتر تبلیغات اسلامی قم