سالن کنفرانس ساختمان مرکزی بانک خاورمیانه

مشخصات:

عملیات انجام شده:

سالن های همایش دانشگاه الزهراسالن های همایش دانشگاه الزهرا
سالن های همایش دانشگاه الزهراسالن های همایش دانشگاه الزهرا
سالن های همایش دانشگاه الزهراسالن های همایش دانشگاه الزهرا
سالن های کنفرانس دانشگاه الزهراسالن های کنفرانس دانشگاه الزهرا