سالن کنفرانس سازمان فرهنگی – هنری شهرداری تهران

مشخصات:

عملیات انجام شده:

33
11
22
44