سالن کنفرانس فرهنگستان هنر جمهوری اسلامی ایران

مشخصات:

عملیات انجام شده:

SONY DSCSONY DSC
11
22
33
44
55
66
77
88
99
1010
1111
1212
1313
1414
SONY DSCSONY DSC
SONY DSCSONY DSC
SONY DSCSONY DSC