مجموعه سالن های همایش کنفرانس و اتاقهای کنترل (هتل کایا) لاله پارک تبریز

مشخصات:

عملیات انجام شده:

مجموعه سالن های همایش کنفرانس و اتاقهای کنترل (هتل کایا) لاله پارک تبریزمجموعه سالن های همایش کنفرانس و اتاقهای کنترل (هتل کایا) لاله پارک تبریز
مجموعه سالن های همایش کنفرانس و اتاقهای کنترل (هتل کایا) لاله پارک تبریزمجموعه سالن های همایش کنفرانس و اتاقهای کنترل (هتل کایا) لاله پارک تبریز
مجموعه سالن های همایش کنفرانس و اتاقهای کنترل (هتل کایا) لاله پارک تبریزمجموعه سالن های همایش کنفرانس و اتاقهای کنترل (هتل کایا) لاله پارک تبریز
مجموعه سالن های همایش کنفرانس و اتاقهای کنترل (هتل کایا) لاله پارک تبریزمجموعه سالن های همایش کنفرانس و اتاقهای کنترل (هتل کایا) لاله پارک تبریز