پژوهشگاه صنعت نفت

مشخصات:

عملیات انجام شده:

سالن همایش ب 1 پژوهشگاه صنعت نفت1سالن همایش ب 1 پژوهشگاه صنعت نفت1
caspian-hall-4caspian-hall-4
photo6035318582012914060photo6035318582012914060